לאן הלכו הפיצויים?

תהליך סיום העסקה, בין אם הוא בבחירה ובין אם לא הוא תמיד טעון ריגשית ולעיתים לא במטען הנכון.

כמעט תמיד שעובד מסיים את העסקתו והוא מגיע אלינו לפגישה, אחת השאלות הראשונות היא:

"האם המעסיק שילם לי את כל הפיצויים שלמגיעים לי?"

התשובה שלנו היא "תלוי".

אז למה תלוי? תלוי אם ישנו צו הרחבה על אותו ענף בו העובד הועסק ואם יש אז צריך לבדוק מה ההתייחסות בצו לעניין הפיצויים.

תלוי האם העובד חתום על סעיף 14 או לא.

תלוי מה כתוב בחוזה העסקה של העובד.

ישנם מספר דברים שיש לבחון כדי לענות על השאלה כביכול פשוטה הזו "האם המעסיק שילם לי את כל הפיצויים שמגיעים לי"?

בנייר זה, אני רוצה להתייחס אך ורק לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. סעיף זה שגור בפי רבים ורבים גם חותמים עליו בלי להבין את המשמעות שלו ותרומתו או לא לפיצויים בסיום העסקה. חוק פיצויי פיטורים קובע כי עובד שהשלים שנת עבודה ופוטר מעבודתו זכאי לפיצויים. גובה הפיצויים, יהיה בהתאם לשכר האחרון כפול שנות הוותק בעבודה. סעיף 14 קובע, כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה מהווים תחליף להשלמת הפיצויים ע"י המעסיק. המחוקק רצה למנוע מצב, בו אין למעסיק יכולת לשלם סכום כה גדול בסיום העסקה של עובדיו. העקרון של סעיף 14 אומר: כל עוד המעסיק הפקיד לתגמולים ופיצויים בהתאם לאישור הכללי לסעיף 14, כלומר המעסיק ביצע הפקדה חודשית של כספי הפיצויים וכספי התגמולים, הכספים שהופקדו לקופה כולל הרווחים עליהם, יבואו במקום כספי הפיצויים אותם נדרש המעסיק לשלם לעובד בסיום העבודה.

דוגמה שתמחיש לנו את משמעות סעיף 14. עובד שהחל את עבודתו בשכר של 8,000 ₪ לחודש ובסיום העסקתו השכר האחרון עמד על 12,000₪. העובד עבד שנתיים אצל מעסיקו. במידה והמעסיק הפקיד לפיצויים חודש בחודשו 8.33%, העובד יקבל בסיום העסקתו פיצויים בסך 20,000 ₪ ולא שכר אחרון כפול שנות עבודה שהם 24,000 ₪.

אמנם בחתימה על סעיף 14 העובד מוותר על חישוב הפיצויים בהתאם למשכורת האחרונה אך הוא זוכה בוודאות שכספי הפיצויים יישארו ברשותו גם עם יתפטר מעבודתו ואילו המעסיק ”חוסך“ את השלמת הפיצויים בהתאם לשכר האחרון של העובד.

אצל חלק מהעובדים לא מופקדים 8.33% לפיצויים חודש בחודשו כי אם 6%. במקרה כזה, אותו עובד במידה והתפטר ולא פוטר הוא יהיה זכאי רק לכספים שנצברו בקופה ללא השלמה.

דוגמה להמחשה במקרה של עובד שסכרו 10,000 ₪ לחודש ועבד שנה אחת בלבד. במקרה זה, שולמו 600 ₪ לרכיב פיצויים חודש בחודשו משמע נצברו 7,200 ₪ כספי פיצויים (6%*10,000 ₪ * 12 חודשי עבודה שהם 7,200 ₪) העובד לא יזכה להשלמה.

במקרה בו העובד פוטר, על המעסיק לשלם שכר אחרון כפול שנות עבודה ולפי הדוגמה שלנו 10,000 ₪ ולכן על המעסיק להשלים עוד 2,800 ₪.

לסיכום, החקיקה הקיימת היום מקדמת את השארת כספי הפיצויים בידי העובד גם במצב שבו העובד התפטר מעבודתו. השלמת פיצויים תתקיים במצבים בהם המעסיק לא הפקיד את מלוא הפיצויים לקופה והעובד פוטר מעבודתו או שהתפטר במקרים שדינם כפיטורים. על המעסיק להפקיד לפיצויים בהתאם לצו ההרחבה שחל עליו ובמידה ולא חל עליו צו כזה, המעסיק צריך לשקול כמה עליו להפקיד לרכיב הפיצויים.